กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชกา2. ระบบราชการ - - ไท
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชกา2. ระบบราชการ - - ไท
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - วิจัย2. ระบบราชกา,3. ข้าราชกา
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม