Main Back

Search ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. Resualt 6 Items

Titleคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber342
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
Result 4 items.
Titleคู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ,ศ, 2527)
CallNumber352.4
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishอักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2527
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
CallNumber351.102
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2535
Result 1 items.
Titleระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
CallNumber352.67
Authorสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ข้าราชการ -- การลา2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
CallNumber351.16
Authorอมรเวช ไชยชาญ
Subject1. สวัสดิการข้าราชการ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2547
Result 1 items.