กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ,ศ, 2527)
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- การลา2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งอมรเวช ไชยชาญ
หัวเรื่อง1. สวัสดิการข้าราชการ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม