กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก344.07
ผู้แต่งกองเทพ เคลือบพณิชยกุล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2546
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - ประกาศ2. ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม