Main Back

Search ข้าราชการ - - การทำงาน. Resualt 4 Items

Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
CallNumber352.059
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
CallNumber352.059
Authorสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Subject1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย,3. ข้าราชการ - - การบริหาร
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
CallNumber351.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
CallNumber351.025
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subject1. รัฐวิสาหกิจ2. ข้าราชการ - - การทำงาน,3. การประเมิน
Publishสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2548
Result 1 items.