กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ - - การประเมินผล. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. ข้าราชการ - - การประเมินผล,3. ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. ข้าราชการ - - การประเมินผล,3. ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน2. ข้าราชการ - - การประเมินผล
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม