กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้านจริยธรรม {34}ระบบ กลไก เครื่องมือการผลักดันและการตรวจสอบ{34}ด้านจริยธรรม
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมวรเทพ สวัสดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. การพัฒนาจริยธรรม,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมมนัส บุญประกอบ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. ข้าราชการพลเรือน -- จรรยาบรรณ,3. การพัฒนาจริยธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม