กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการ -- อัตรากำลัง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- อัตรากำลัง2. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดอัตรากำลังทดแทน
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- อัตรากำลัง2. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม