กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือ,3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์เอ็นซี คอนเซ็ปต์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม