Main Back

Search ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. Resualt 8 Items

Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
CallNumber352.63
Authorสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
Subject1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
Publishสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleหลากหลายมุมมองของนักบริหาร '41
CallNumber350
Authorชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
Subject1. การปฎิรูประบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishโรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
YearOfPrint2542
Result 3 items.
Titleรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
CallNumberรายงานประจำปี 352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subject1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือ,3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ
Publishเอ็นซี คอนเซ็ปต์
YearOfPrint2559
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
CallNumber354.593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subject1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2557
Result 3 items.
Titleคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
CallNumber352.63
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช
Subject1. ระบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
CallNumber352.63
Authorสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
Subject1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
YearOfPrint2556
Result 1 items.
Titleข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
CallNumberสร 352.63
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. ราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2548
Result 1 items.