กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ - ไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลากหลายมุมมองของนักบริหาร '41
เลขเรียก350
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือ,3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์เอ็นซี คอนเซ็ปต์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการไทย - - ไท2. ราชการพลเรือน,3. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม