กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การบริหารงานบุคค,3. ข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือ,3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์เอ็นซี คอนเซ็ปต์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐ ในฝ่ายพลเรือน 2555
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือ2. ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไท2. ข้าราชการพลเรือ,3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
เลขเรียกสร 920
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. วันข้าราชการพลเรือ2. ข้าราชการพลเรือ,3. ระบบราชกา,4. ข้าราชการพลเรือน - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรป 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - การบริหา2. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำป,3. ข้าราชการพลเรือ,4. ข้าราชการพลเรือน - - ไท
สำนักพิมพ์เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม