กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฏหมายปกครอง2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งธนิต จิตนุพงศ์ และคณะ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารพนักงานการเจ้าหน้าที่ ว่าด้วย หลักและวิธีการบริหารพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม และ ระบบและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจำนงค์ สมประสงค์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ค่าจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัย
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ไทยพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน,3. เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งดุษณี ธนะพงศ์พร
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ค่าเดินทาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. วินัย2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม