กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ (พ.ส. 2549 - 2551) และเเนวทางปฏิบัติ
เลขเรียก352.65
ผู้แต่งฝ่ายเลขานุการร่วม คปร.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไท2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรห
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม