กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม