กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่ง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐ ในฝ่ายพลเรือน 2555
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือ2. ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม