กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม