กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ยุคใหม่ข้าราชการไทย : เก่ง ดี และมีสุข
เลขเรียก351.08
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม