กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม