Main Back

Search ข้าราชการพลเรือน. Resualt 19 Items

Titleการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่
CallNumberสร 351.08
Authorวรเทพ สวัสดี, บรรณาธิการ
Subject1. ข้าราชการ - - รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Publishพี.เอ. ลีฟวิ่ง
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
CallNumber354.593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subject1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2557
Result 3 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555
CallNumber354.593
Authorคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
Subject1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ข้าราชการพลเรือน
Publishคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
CallNumber352.64
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishธีรานุสรณ์การพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547
CallNumber352.64
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishธีรานุสรณ์การพิมพ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2547
CallNumber354.59
Authorคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
CallNumber354.593
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543
CallNumber354.59
Authorคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber342.5
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
CallNumber354.59
Authorสรัฐ ศิลปอนันต์
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2545
CallNumber354.59
Authorคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
CallNumber354.593
Authorวังไกลกังวล
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2540
CallNumber354.59
Authorสรัฐ ศิลปอนันต์
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
CallNumber658.1
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. การบริหารรัฐกิจ,3. ธรรมรัฐ
Publishเชอร์บอร์น พริ้นต์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleตามรอยพระยุคลบาท
CallNumber895.915
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
Publishโรงพิมพ์ดอกเบี้ย
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
CallNumber352.6
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
CallNumber352.6
Authorกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
Subject1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2534
Result 1 items.
Titleคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
CallNumber351.6
Authorประหยัด กงตาล
Subject1. คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้าราชการพลเรือน
Publishอักษรสารการพิมพ์
YearOfPrint2528
Result 1 items.
Titleหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
CallNumberสร 351.2
Authorคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
Subject1. วันข้าราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2554
Result 1 items.