กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ข้าราชการพลเรือน. พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่
เลขเรียกสร 351.08
ผู้แต่งวรเทพ สวัสดี, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - รวมเรื่อง2. ข้าราชการพลเรือน,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2547
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2543
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2541
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2545
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งคณะผู้จัดทำหนังสือที่ระลึก
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งวังไกลกังวล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2540
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสรัฐ ศิลปอนันต์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. การบริหารรัฐกิจ,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
เลขเรียกสร 351.2
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. วันข้าราชการพลเรือน2. ข้าราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม