กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศ
เลขเรียก343
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. การทุจริตและประพฤติมิชอบ2. นักการเมืองไทย,3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2547
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2. ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การตรวจสอบทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
หัวเรื่อง1. องค์กรอิสระ2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม