กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
เลขเรียก342.05
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัย ที่องค์การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างกฏหมายหรือบทบัญญํติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.05
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. ไทย- -รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์ 50
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิทักษ์หรือทำลายรัฐธรรมนูญจากการวินิจฉัยสถานภาพของการเป็นรัฐมนตรี
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์การันต์ การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2552 เล่ม 1
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - -ไทย,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2554 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ -- ไทย,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2554 (เล่ม 3)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ -- ไทย,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ : ฉบับที่สอง
เลขเรียก341.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย2. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ,3. ธรรมนูญ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ...
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ2. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม