กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความผิดทางอาญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1
เลขเรียก345.593
ผู้แต่งเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไทย2. ความผิดทางอาญา,3. ความผิด (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์จิรรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,3. ความผิดทางอาญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความผิดทางอาญาต่อเจ้าพนักงาน
เลขเรียก345.04
ผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
หัวเรื่อง1. ความผิดทางอาญา
สำนักพิมพ์อฑตยา มิเล็นเนียม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม