กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความพอใจในการทำงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
เลขเรียก658.31
ผู้แต่งธัญญา ผลอนันต์
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์อินโนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
เลขเรียก658.314
ผู้แต่งกันนตยา เพิ่มผล
หัวเรื่อง1. ความพอใจในการทำงาน2. การทำงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก306.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. คุณภาพชีวิต2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม