กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ความเสมอภาค. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือแผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี2. ความเสมอภาค,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย:Thailand national standard and indicators on gender equality
เลขเรียก305.42
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี2. ความเสมอภาค,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์บิสิเนส อินฟอร์เมชั่น พับลิซิตี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม