กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คำบรรยายลักษณะงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 1
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียน JOB DESCRIPTION และ JR MATRIX อย่างมีประสิทธิภาพ เล่ม 2
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์งาน2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. คำบรรยายลักษณะงาน2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม