Main Back

Search คำพิพากษาศาล. Resualt 14 Items

Titleคดีประวัติศาสตร์ ลอบปลงพระชนม์ ร.8
CallNumber345.07
Authorบุญร่วม เทียมจันทร์
Subject1. การพิจารณาและตัดสินคดี2. คำพิพากษาศาล
Publishอนิเมทกรุ๊ป
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
CallNumber346.043
Authorยืนหยัด ใจสมุทร
Subject1. การเวนคืนที่ดิน2. กฎหมายที่ดิน,3. คำพิพากษาศาล
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleเจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ ภาค 1
CallNumber345.077
Authorกลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
Subject1. คำพิพากษาศาล
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 4 items.
Titleคำพิพากษาฎีกา (ตอน 2)
CallNumber346.04
Authorบัญญัติ สุชีวะ
Subject1. คำพิพากษาศาล2. คำพากษาศาลฎีกา,3. ศาลฎีกา
Publishแสงทองการพิมพ์
YearOfPrint2511
Result 1 items.
Titleคำพิพากษาฎีกา (ตอน 8)
CallNumber346.04
Authorบัญญัติ สุชีวะ
Subject1. คำพิพากษาศาล2. คำพิพากษาศาลฎีกา,3. ศาลฎีกา
Publishแสงทองการพิมพ์
YearOfPrint2511
Result 1 items.
Titleคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548
CallNumber349.593
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม
Subject1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
Publishโรงพิมพ์ชวนพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 2 items.
Titleคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2548
CallNumber349.593
Authorสำนักงานศาลยุติธรรม
Subject1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
Publishโรงพิมพ์ชวนพิมพ์
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleรวมแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร เกี่ยวกับ การคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
CallNumber336.24
Authorโกเมนทร์ สืบวิเศษ
Subject1. ภาษีการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. กำไร,3. คำพิพากษาศาล
Publishโรงพิมพ์อักษรสาสน์
YearOfPrint2540
Result 2 items.
Titleรวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2547
CallNumber347.01
Authorอำพน เจริญชีวินทร์
Subject1. ศาล - - ไทย2. เขคอำนาจศาล - - ไทย,3. คำพิพากษาศาล
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
CallNumber342.06
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
CallNumber342.066
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
CallNumber342.0664
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2554
Result 3 items.
Titleสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
CallNumber342.0664
Authorสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
Subject1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Publishสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
YearOfPrint2554
Result 1 items.