กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คำพิพากษาศาล. พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคดีประวัติศาสตร์ ลอบปลงพระชนม์ ร.8
เลขเรียก345.07
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. การพิจารณาและตัดสินคดี2. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งยืนหยัด ใจสมุทร
หัวเรื่อง1. การเวนคืนที่ดิน2. กฎหมายที่ดิน,3. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะหลัก-ฎีกา เฉพาะกิจ ภาค 1
เลขเรียก345.077
ผู้แต่งกลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. กฎหมายปกครอง,3. ระเบียบปฏิบัติราชการ,4. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา (ตอน 2)
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. คำพากษาศาลฎีกา,3. ศาลฎีกา
สำนักพิมพ์แสงทองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2511
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา (ตอน 8)
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งบัญญัติ สุชีวะ
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. คำพิพากษาศาลฎีกา,3. ศาลฎีกา
สำนักพิมพ์แสงทองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2511
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร เกี่ยวกับ การคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขเรียก336.24
ผู้แต่งโกเมนทร์ สืบวิเศษ
หัวเรื่อง1. ภาษีการค้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. กำไร,3. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสาสน์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2547
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งอำพน เจริญชีวินทร์
หัวเรื่อง1. ศาล - - ไทย2. เขคอำนาจศาล - - ไทย,3. คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งอักขราทร จุฬารัตน
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. คำพิพากษาศาล,3. การพิจารณาและตัดสินคดี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย,6. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฎิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. คำพิพากษาศาล,4. กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี,5. วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม