กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คุณธรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
เลขเรียก174.4
ผู้แต่งสุภาพร พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. จริยธรรมทางธรุกิจ2. คุณธรรม
สำนักพิมพ์คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงาน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก294.3013
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนากับสังคม2. คุณธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
เลขเรียก371.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์2. คุณธรรม,3. การศึกษา - - คุณธรรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม