กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คุณภาพชีวิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550
เลขเรียก306.305
ผู้แต่งสุรยุทธ์ จุลานนท์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาเศรษฐกิจ - -ไทย2. การพัฒนาสังคม - - ไทย,3. การพัฒนาคน,4. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก306.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. คุณภาพชีวิต2. คุณภาพชีวิตการทำงาน,3. ความพอใจในการทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลตัวเอง ตามนาฬิการ่างกาย
เลขเรียก613
ผู้แต่งPP books
หัวเรื่อง1. คุณภาพชีวิต2. สุขภาพ
สำนักพิมพ์พี ซี พริ้นท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ง่ายๆ ให้อายุยืนโดยคุณหมอ 100 ปี
เลขเรียก926.13
ผู้แต่งฮิโนะฮะระ,ชิเงะอะกิ
ฉวีวงศ์ อัศวเสนา ,แปล
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ปรัชญา - - การดำเนินชีวิต,3. ผู้สูงอายุ - - การดำเนินชีวิต,4. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาใช้ชีวิตใหม่กันเถอะ
เลขเรียก613
ผู้แต่งพิสุทธิณี
หัวเรื่อง1. สุขภาพ2. สุขวิทยา,3. คุณภาพชีวิต
สำนักพิมพ์พีบีเอ็ม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม