กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ค่านิยมทางอาชีพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ2. ค่านิยมทางอาชีพ
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - ไทย2. ค่านิยมทางอาชีพ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม