กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2539)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เลขเรียก362.67
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. สวัสดิการข้าราชการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม