กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา งบประมาณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 35 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2547
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกรรณิการ์ แผ่สุวรรณ
หัวเรื่อง1. กรรณิการ์ แผ่สุวรรณ - - ผลงาน2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การคลัง2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ : Financial and Budgetary Analysis
เลขเรียก332
ผู้แต่งพลภัทร บุราคม
หัวเรื่อง1. การเงิน2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย : 50 ปรัชญาทางการเงินสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ -- ไทย2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์2. งบประมาณ,3. ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เล่มที่ 1
เลขเรียก336.59
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2545
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2544
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4 ของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2538 - 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน : ทฤษฎีและปฏิบัติ
เลขเรียก336
ผู้แต่งณรงค์ สัจพันโรจน์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2
เลขเรียก336.59
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2549
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2
เลขเรียก336.59
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2546
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตั้งงบประมาณชดใช้เงินคงคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. การจัดตั้งงบประมาณ
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิชรา อร่ามวิบูลย์
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. นิชรา อร่ามวิบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นโยบายและการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ภายไต้ภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเงินงบประมาณ โครงการจัดสร้างพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคาระห์นโยบายและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของกกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน,3. การวิเคราะห์นโยบาย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. ภาษีอากร,3. นโยบายการคลัง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่
เลขเรียก351.722
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. รายจ่ายของรัฐ
สำนักพิมพ์ ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์{44}
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2547
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. สำนักงบประมาณ,3. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และระบบงบประมาณที่เน้นผล
เลขเรียก339.5
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์มหาภาค2. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย,3. นโยบายการเงิน,4. นโยบายการคลัง,5. งบประมาณ
สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. งบประมาณ,3. การคลัง
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. งบประมาณ,3. การคลัง,4. Budgets -- Thailand,5. Financial management -- Thailand
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม