กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา งานสารบรรณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ2. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ราชการพลเรือน - - ไทย2. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งปรีชา พันธเสน
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. งานสารบรรณ,4. การประชุม
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม