กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จรรยาบรรณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี,4. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน2. ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ,3. ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี,4. การคลัง - - การสอบบัญชี
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขงจื้อสอนคนธรรมดาให้เป็น{34}ยอดคน{34}
เลขเรียก174.9658
ผู้แต่งภัทระ ฉลาดแพทย์
หัวเรื่อง1. ขงจื้อ2. นักบริหาร - - จรรยาบรรณ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง จรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ2. ค่านิยมทางอาชีพ
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพันธะแห่งภารกิจ : แนวทางเพื่อฏิบัติ : ประมวลผลมาตราฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสีมา สีมานันท์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - ไทย - - จรรยาบรรณ2. ไทย - - ข้าราชการและพนักงาน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้านจริยธรรม {34}ระบบ กลไก เครื่องมือการผลักดันและการตรวจสอบ{34}ด้านจริยธรรม
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมวรเทพ สวัสดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. การพัฒนาจริยธรรม,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมมนัส บุญประกอบ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. ข้าราชการพลเรือน -- จรรยาบรรณ,3. การพัฒนาจริยธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาทีชีวิต ครูจูหลิง บันทึกความจริงที่คนไทยทุกคนต้องอ่าน
เลขเรียก371.1
ผู้แต่งกันต์กวี
หัวเรื่อง1. ครู - - จรรยาบรรณ2. ครู - - การทำงาน,3. ความเป็นครู
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. จรรยาบรรณ2. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ก.พ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. นักการเมือง - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม