กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู้หัว
เลขเรียก016.92
ผู้แต่งกรมศิลปากร, สำนักหอสมุดแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - สาระสังเขป
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า ฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ทวิพัตร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ2. พระราชพีธี
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯ
หัวเรื่อง1. สมุดภาพ2. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม