กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน2. ยุทธศาสตร์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดินราชพัสดุ ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการฯ พุทธศักราช 2467
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา , ภูเก็ต , ระนอง ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน,3. ที่ราชพัสดุ - - นครศรีธรรมราช
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร , สุราษฎร์ธานี ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชุมพร,3. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี,4. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชุมพร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม