กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตราสารอนุพันธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฟิวเจอร์ สัญญา (รัก) ล่วงหน้า
เลขเรียก332
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การเงิน2. ตราสารอนุพันธ์,3. ตลาดเงิน,4. นวนิยายไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investments)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. การลงทุน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Analysis of Derivatives)
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (Introduction to Derivatives)
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารอนุพันธ์2. ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม