กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตลาดหลักทรัพย์. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทศวรรษแรกของ ก.ล.ต. กับตลาดทุนไทย (พ.ศ. 2535 - 2545)
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งประสาร ไตรรัตน์วรกุล
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโตแล้ว...แบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3.
เลขเรียก658
ผู้แต่งสุภา เจริญยิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ตลาดหลักทรัพย์,3. การลงทุน,4. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์เศรษฐี mai
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งเทพ รุ่งธนาภิรมย์
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. ตลาดหลักทรัพย์,3. หุ้นและการเล่นหุ้น,4. หลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองต้องใส่ใจ
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
หัวเรื่อง1. การลงทุน2. หลักทรัพย์,3. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวสู่การลงทุนในตราสารหนี้
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หัวเรื่อง1. ตราสารหนี้2. การลงทุน,3. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตลาดการเงินและการกำกับดูแล (Overview of Financial Markets and Regulators)
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information and Analysis)
เลขเรียก332.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. ตลาดเงิน,3. การเงิน,4. การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำรวจโลกการเงิน...โดย แมงเม่า
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งแมงเม่า
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. ตลาดเงิน,3. ตลาดทุน,4. การเงิน
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องmai Stock Focus
เลขเรียก332.642
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. ตลาดหลักทรัพย์ เอ เอ็ม ไอ
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหุ้นกู้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. พันธบัตร - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License)
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์2. พันธบัตร,3. ตลาดเงิน - - ไทย,4. สถาบันการเงิน - - ไทย
สำนักพิมพ์ไฮ-ควอน มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเดินทางแห่งชีวิต 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : The Stock Exchange of thailand
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - - ประวัติ2. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 ปี ของดร. มารวย ฟดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรัพย์
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. มารวย ผดุงสิทธิ์2. ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นหุ้นตัวเล็ก ก็รวยใหญ่ได้
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งกองบรรณาธิการหุ้น
หัวเรื่อง1. หุ้นและการเล่นหุ้น2. ตลาดหลักทรัพย์ - - ไทย,3. ตลาดหลักทรัพย์,4. การลงทุน,5. หุ้นและการเล่นหุ้น - - ไทย
สำนักพิมพ์เกรท ไอเดีย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม