กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหารจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา PP.620 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม