กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. กาพัฒนาบุคลากร,3. กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภารกิจผลิกผัน CEO : Human Capital Series
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. การบริงานบุคคล
สำนักพิมพ์เออาร์ไอพี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสุจิตรา ธนานันท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย รอ.602 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร2. ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม