กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ที่ดินของรัฐ2. ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์,3. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาที่ดิน : พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ
เลขเรียก323.46
ผู้แต่งวสันต์ พานิช
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์,3. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม