กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ที่ราชพัสดุ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลั,3. ที่ราชพัสด,4. เงินตราไท,5. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2536 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำป2. ที่ราชพัสด,3. เงินตราไท,4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชนอยู่อาศัยและทำกิน โครงการ {34}รัฐเอื้อราษฎร์{34} ประจำปีงบประมาณ 2552
เลขเรียกอป 346.044
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์สำนักบริหารจัดการจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบและแนวทงปฎิบัติทีเกี่ยวข้องกับงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและทรัพย์สินทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร
เลขเรียกกศ 346.043
ผู้แต่งฤชา วราทร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์กระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่องการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งรศ.ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินอย่างเป็นธรรม
เลขเรียกว 346.04
ผู้แต่งวราภรณ์ เอื้ออาทร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสด2. การกำหนดค่าทดแทนการเวนคื
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม