Main Back

Search ที่ราชพัสดุ. Resualt 341 Items

Titleกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
CallNumber346.043
Authorกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กฎกระทรวง2. พระราชบัญญัติ - - ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishกองนิติการ กรมธนารักษ์
YearOfPrint2526
Result 1 items.
Titleกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2541
Result 2 items.
Titleกรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย
CallNumberอ 332.4
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. กรมธนารักษ์2. ที่ราชพัสดุ,3. เงินตราไทย,4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Publishศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
YearOfPrint2548
Result 2 items.
Titleเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ชายพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleบริษัททางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการสร้างความสมดุลในการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
CallNumber
Authorวีระ แสงสมบูรณ์
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - - ที่ราชพัสดุ
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2538
Result 1 items.
Titleการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
CallNumber
Authorวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
Subject1. การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน2. ที่ดิน,3. ที่ราชพัสดุ
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินราชพัสดุ
CallNumberP0001
Authorธมชาติ จาดบรรเทิง
Subject1. การออกหนังสือราชการ - - ที่ดิน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 5 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.604 ต.ปางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
CallNumberPO001
Authorเขมฤดี จันทร์คง
Subject1. เขมฤดี จันทร์คง - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ - - ฉะเชิงเทรา
Publishสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorชัยนะ อักษรพันธ์
Subject1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับการหารายได้เข้าจากที่ราชพัสดุตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleโครงการพัฒนาระบบการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberPO001
Authorดำรงศักดิ์ บุญเกิด
Subject1. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
CallNumberPO001
Authorดำรงศักดิ์ บุญเกิด
Subject1. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. สถานีขนส่งหมอชิต
Publishกองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้
CallNumberผลงาน
AuthorRE-CU-Td
Subject1. ไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumber333.33
Authorทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
Subject1. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberp0003
Authorทองหล่อ ถัดทะพงษ์
Subject1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการต่าง ๆ
CallNumber346.043
Authorทองหล่อ ถัดทะพงษ์
Subject1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleความเข้าใจ เรื่อง ที่ราชพัสดุ
CallNumber346.04
Authorสัคค์ รัตนสาตร์
Subject1. ที่ดินรัฐ - - ไทย2. ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2528
Result 5 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
CallNumberกศ.333.7
Authorธำรงค์ ทองตัน
Subject1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ดินราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ,5. ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ,6. ท่าเรือ - - ภูเก็ต,7. ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleวิธีการปฏิบัติและแบบรายงานเกี่ยวกับสำรวจที่ราชพัสดุการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน การระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleที่ราชพัสดุกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
CallNumberผลงาน
Authorกรุงไกร ภัทรโกมล
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2531
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการจัดการที่ราชพัสดุระหว่างกระทรวงการคลังกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
CallNumber
Authorคุณากร วะระทรัพย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleเรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2540-2544) ของ นางสาวลาวัลย์ นิติธรรม ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเจ้าหหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
CallNumber346.043
Authorลาวัลย์ นิติธรรม
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกองแผนงาน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุภาค 8 เขตตรวจราชการ 11 การสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธฺ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประชุมระดมความคิดใน Management Lad
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตีรี และมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2542
Result 2 items.
Titleสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและแก้ปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในเขตประกาศสงวนหวงห้ามของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
YearOfPrint2535
Result 1 items.
Titleรายงานการวิจัย โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินกับความลึกของแปลงที่ดินจากถนน
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleวิธีปฏิบัติและแบบรายงานเกี่ยวกับการสำรวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและการระวังแนวเขตที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleผลงานกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2544 - 2545
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 รัสอร์ท แอนด์ สปอร์คลับ จังหวัดจันทบุรี
CallNumberผลงาน
Authorกลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปข้อมูลที่ราชพัสดุและแผนงานโครงการบริหารที่ราชพัสดุตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 5 (เขต 2 และ เขต 7)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleราษฎรอำเภอท่าปลา ขอสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 2 และเขต 7 (17 จังหวัด)
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ กฎกระทรวง และระเบียบฯ
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2518
Result 1 items.
Titleสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด รายงานผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2547
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขข้อกำหนดผังเมือง
CallNumberผลงาน
Authorสำนักบริหารที่ราชพัสดุ
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักบริหารที่ราชพัสดุ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการขอคืนที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสุภัทรา พร้อมลักษณ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 7 items.
Titleโครงการ การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2539
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1277และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ ของ นายดำรงกูล พิชัยพลากร
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 เขต 1 และเขต 6
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปผล การประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2541
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 3 และ 4 ครั้งที่ 3
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 3
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleรายละเอียดเงินประกันการเช่า สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่คลัสเตอร์ 18
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการบริหารที่ราชพัสดุและเงินตรา
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนการใช้และพัฒนาที่ราชพัสดุโรงงานกษาปณ์เก่า
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishเทคโนโลยีสารสนเทศ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวินิดา กิจนุกูล
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 1 และเขต 6
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานสรุปความเป็นมาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในเขตจังหวัดนครราชสีมา
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา หัวข้อ การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2542
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุรุ่นที่ 3
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleข้อมูลพื้นฐานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครพนม
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครพนม
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2535
Result 2 items.
Titleการพัฒนาการบริหารจัดการการเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสมรัก ตั้งในคุณธรรม
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 8 ครั้งที่ 2
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2527
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleผลงานความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์แบบบรูณาการ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์ภาค 1
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์ภาค 1
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleแผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
CallNumberผลงาน
Authorสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publish
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
CallNumberผลงาน
Authorกระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสุวเมธ ร่มสุข
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 5 ครั้งที่ 1
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2551
Result 2 items.
Titleสรุปผลงาน เสนอขอประเมิน ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสุรพล รุจิระชุณห์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleประสิทธิผลของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.102 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
CallNumber
Authorนิมิตร เมินสูงเนิน
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2547
Result 1 items.
Titleการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 9
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสภาพการจราจรโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorมหาวิทยาลัยนเรศวร
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishมหาวิทยาลัยนเรศวร
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 4
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์เขต 4
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ (Management Lab)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.579 สป.599 สป.601และสป.606 จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานของนายดำรงกูล พิชัยพลากร ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
CallNumberรายงานประจำปี
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน : งานบริหารที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาค
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2526
Result 1 items.
Titleการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.579 สป.599 สป.601และสป.606จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 3 และ 4 ครั้งที่ 3
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 2 items.
Titleการจัดทำผังแม่บท สถานที่ราชการในที่ราชพัสดุ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2538
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน 346.043
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 4
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศูนย์ประชุมและการแสดงนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชีงใหม่
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการจัดทำแผนที่การครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพนครและส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2550
Result 1 items.
Titleแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2542
Result 1 items.
Titleการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโฉนดชุมชนกับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคำถามและวิธีการใช้งานระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบงานทะเบียนสัญญาชำระค่าเช่า FAQ
CallNumberผลงาน
Authorศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 14
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานผลการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 8 ครั้งที่ 2
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 8
Subject1. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumber346.04
Authorเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กฎหมายที่ดิน
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2533
Result 1 items.
Titleคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงานการจัดหารประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือระบบงานทะเบียนสัญญาและชำระค่าเช่า Version 1.0
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงาน การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้ ผลงานของ นายกฤษฎา ปาณีนิจ
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกฤษฎา ปาณีนิจ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
CallNumberผลงาน
Authorกองแผนงาน กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำแผนที่แบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberPO001
Authorกัลญา หิตธิเดช
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญา หิตธิเดช- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
CallNumberPO001
Authorกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน
Publishสำนักบริหารที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพิจารณากรณีจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพ่ออยู่อาศัยราย นางจอมทอง สุวรรณตันทุลาแปลงหมายเลขทะเบียบที่ พช.477 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
CallNumberPO001
Authorกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาบนที่ดินราชพัสดุบริเวณสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยน แปลงหมายเลขที่นฐ.113
CallNumberPO001
Authorกาญจนา หอมนาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน
Publishสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน วันที่ 18 - 19 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleการจัดการที่ราชพัสดุด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ รุ่นที่ 1
CallNumberผลงาน
Authorสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การจัดการที่ราชพัสดุ
Publishสถาบันพัฒนาองค์ความด้านอวกาศ
YearOfPrint2548
Result 1 items.
Titleสรุปย่อสำหรับผู้บริหารการศึกษาความเหมาะสมที่ตั้งศูนย์ราชการ : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การจัดตั้งศูนย์ราชการ
Publishสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การใช้ที่ดิน - - ของรัฐ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2531
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การบุกรุกที่ราชพัสดุ,3. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleเรื่องประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
CallNumber346.043
Authorสุภวุฒิ รังษีภโนดร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การประชาสัมพันธ์ - - ที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการกำหนดค่าตอบแทนในการดำเนินกิจการล่องแพในที่ราชพัสดุ
CallNumberPO001
Authorช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. การประเมินบุคคล,3. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
Publishพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับที่ราชพัสดุ : หลักสูตร {34}การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง{34}
CallNumberผลงาน
Authorกำธร ทองเนตร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กำธร ทองเนตร - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางการปรับปรุงการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
CallNumberPO001
Authorกิตติพร แก้วมณีชัย
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กิตติพร แก้วมณีชัย - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2551
Result 1 items.
Titleการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2550
CallNumberPO001
Authorกิตติพร แก้วมณีชัย
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. กิตติพร แก้วมณีชัย - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ(เฉพาะค่าเช่าอาคาร)ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
CallNumberผลงาน
Authorใกล้รุ่ง อื้อสกุล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ใกล้รุ่ง อื้อสกุล- -ผลงาน
Publishมหาวิทยาลัยขอนแก่น
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการจัดที่ให้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ รัฐเอื้อราษฎ์ จำนวน 8 แปลง
CallNumberPO001
Authorคทา ดุลประศาสน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. คทา ดุลประศาสน์- -ผลงาน
Publishที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการ{34}ธนารมย์ เพลส{34}
CallNumberผลงาน
AuthorRE-CU-Td
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. โครงการธนารมย์ เพลส
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กส.584 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584
CallNumberPO001
Authorจงรัก บุญทันเสน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. จงรัก บุญทันเสน- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่แพร่
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ปจ.749 (ทางรถไฟสายเขาปูน - เขาขาด) ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
CallNumberPO001
Authorจรรยา หนูเซ่ง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. จรรยา หนูเซ่ง - - ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (ที่ว่าง) แบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ รัฐเอื้ออาทร
CallNumberPO001
Authorจรรยา หนูเซ่ง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. จรรยา หนูเซ่ง - - ผลงาน
Publishฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
CallNumberPO001
Authorจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. จีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
CallNumberผลงาน
Authorฉันทนา ศรีเจริญ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleที่ดินราชพัสดุ ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการฯ พุทธศักราช 2467
CallNumberผลงาน
Authorฉันทนา ศรีเจริญ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา , ภูเก็ต , ระนอง ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
CallNumberผลงาน
Authorฉันทนา ศรีเจริญ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
CallNumberผลงาน
Authorฉันทนา ศรีเจริญ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน,3. ที่ราชพัสดุ - - นครศรีธรรมราช
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรูปแบบใหม่ในการจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสร้างสถานที่ทำงานของหน่วยราชกร
CallNumberผลงาน
Authorชฎาทิพ ทองเนตร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชฎา ทองเนตร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
CallNumberผลงาน
Authorชฎาทิพ ทองเนตร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชฎาทิพ ทองเนตร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ฯ
CallNumberPO001
Authorช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้ บริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ. 374 , 380 , 384 และ 391 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
CallNumberPO001
Authorช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorชัยนะ อักษรพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorชัยนะ อักษรพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธื์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้
CallNumberผลงาน
Authorชาลี ธำรงโชติ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorชาลี ธำรงโชติ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอาคารราชพัสดุเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิทซอย 7 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
CallNumberPO001
Authorชุติมา ศรีปราชญ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ชุติมา ศรีปราชญ์ - - ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า : ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
CallNumberผลงาน
Authorเชษฐา กาณจนไพบูลย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้สถาบันการเงินเช่าที่ราชพัสดุภายในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา
CallNumberPO001
Authorไชยยันต์ มะกะ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ไชยยันต์ มะกะ- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleชื่อระบบ : ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบของระบบ : คู่มือการใช้งาน (User Document Manual Version 1.0 )
CallNumberผลงาน
Authorซัมมิท คอมพิวเตอร์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ซัมมิท คอมพิวเตอร์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดลพบุรี โดย นายณรงค์ ราบเรียบ
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
CallNumber333.3
Authorณรงค์ ราบเรียบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ วัชรปราการ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรค์ในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ วัชรปราการ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการ เรือนจำกลางคอลงไผ่ กรมราชทัณฑ์
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ วัชรปราการ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรคในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ยบายและแผน
CallNumberผลงาน
Authorณรงค์ วัชรปราการ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดระเบียบการเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตรงกับสภาพการใช้ประโยชน์
CallNumberPO001
Authorณัฏฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ณัฎฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.1277และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
CallNumberผลงาน
Authorดำรงกูล พิชัยพลากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
CallNumberผลงาน
Authorทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ของส่วนราชการต่าง ๆ
CallNumberผลงาน
Authorทองหล่อ ถัดทะพงษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ดินกำแพงเมือง
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 2 items.
Titleแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตผังเมืองรวม : ศีกษากรณีที่ดินแปลง กส.646 (สนามบินหลุบ) จังหวัดกาฬสินธุ์
CallNumber
Authorกรรณิการ์ รัชฎามาศ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ดินของรัฐ - - ไทย
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
YearOfPrint2539
Result 1 items.
Titleการศึกษาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
CallNumberกศ.333.5
Authorจุฑารัตน์ จันทรสร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดเกรดที่ดินรองรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ในอนาคต กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
CallNumberกศ.333.715
Authorอมรรัตน์ กล่ำพลบ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดกระบี่
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกระบี่
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กระบี่
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม :กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคันคลองระบายน้ำดี 7
CallNumberกศ.333.77137
Authorสนธยา ขำดวง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. ที่ดินราชพัสดุ,5. ที่ราชพัสดุ - - สมุทรสาคร
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleผลงานหมายเลข 2 เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.103 จังหวัดขอนแก่น ผลงานของ นายวิสิฐ กิตติพยุง ผู้ขอประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์)(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโ
CallNumber346.043
Authorวิสิฐ กิตติพยุง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ขอนแก่น
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 5
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 5
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 5
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 8 (7 จังหวัด)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์เขต 8
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleบรรยายสรุปสำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ฉะเชิงเทรา
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
YearOfPrint2544
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชัยนาท
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร , สุราษฎร์ธานี ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
CallNumberผลงาน
Authorฉันทนา ศรีเจริญ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชุมพร,3. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี,4. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชุมพร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เชียงราย
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ตาก
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นครสวรรค์
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นตรศรีธรรมราช
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นนทบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - บุรีรัมย์
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปทุมธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุททธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พระนครศรีอยุธยา
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พะเยา
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleสรุปรายงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พังงา
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พังงา
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิจิตร
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleข้อมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามนโยบายของกระทรวงการคลังและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิจิตร
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิษณุโลก
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิษณุโลก
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบูรณ์
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleงานที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - มุกดาหาร
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ระนอง
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการดำเนินการต่อผู้บุกรุกในพื้นที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดราชบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ราชบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดราชบุรี
YearOfPrint2537
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลพบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ลพบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลพบุรี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ศรีสะเกษ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสระบุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สระบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสระบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สิงห์บุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุโขทัย
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleสรุปข้อมูลที่ราชพัสดุและงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ในส่วนของงานด้านที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - หนองบัวลำภู
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การจัดการที่ราชพัสดุจังหวัดหนองบัวลำภู
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - หนองบัวลำภู
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อ่างทอง
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุทัยธานี
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
CallNumberว 346.043
Authorเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,4. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก
Publishมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
YearOfPrint2554
Result 1 items.
Titleโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
CallNumberกศ.333.9115
Authorวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. การจัดการน้ำ,4. น้ำท่วม
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงประกาศเขตหวงห้ามที่ดินไว้ใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2484 นย.188 อำเภอบ้านนา และอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
CallNumberกศ.333.7137
Authorรุ่งรัศมี เมษินทรีย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก,4. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการประเมินผลความสำเร็จและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
CallNumberกศ.333.7137
Authorราเชนทร์ อุดมศิริ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบุรี
Publishสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
YearOfPrint2555
Result 1 items.
Titleการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorธนพร พรหมพันธุ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ธนพร พรหมพันธุ์- -ผลงาน
Publishสำนักกฎหมาย
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าค้าง
CallNumberPO001
Authorธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.1042 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
CallNumberPO001
Authorธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
CallNumberPO001
Authorนลินรัตน์ ทองเขื่อนขันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นลินรัตน์ ทองเชื่อนขันธ์
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารนโยบายจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
CallNumberผลงาน
Authorนัท หิรัญรัตน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
CallNumberผลงาน
Authorนัท หิรัญรัตน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่รับมอบจากกองทัพบก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
CallNumberPO001
Authorนารีรัตน์ เกตุแก้ว
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นารีรัตน์ เกตุแก้ว - - ผลงาน
Publishธนารักษ์จังหวัดลพบุรี กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.265 ดำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
CallNumberPO001
Authorนารีรัตน์ เกตุแก้ว
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นารีรัตน์ เกตุแก้ว - - ผลงาน
Publishธนารักษ์จังหวัดลพบุรี กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ การจัดทำคำขอตั้งเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549 - 2550
CallNumberผลงาน
Authorนิธิวดี ชาพรหมมา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตเงินค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorนิธิวดี ชาพรหมมา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการต่ออายุสัญญาการบริหารจัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตให้แก่ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี (21 ตุลาคม 2550 - 20 ตุลาคม 2556)
CallNumberPO001
Authorนิเวศน์ วัฒโน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นิเวศน์ วัฒโน- -ผลงาน
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการจัดให้เช่า บริหารจัดการท่าเรือ
CallNumberPO001
Authorนิเวศน์ วัฒโน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. นิเวศน์ วัฒโน- -ผลงาน
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorบุญเชิด ศรีปาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorบุญเชิด ศรีปาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleการเก็บค่าธรรมเนียมการถือครองที่ราชพัสดุจากหน่วยงานภาครัฐ (Capital Charge)
CallNumberPO001
Authorบุษยรัตน์ บุญสร้าง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.8 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
CallNumberPO001
Authorบุษยรัตน์ บุญสร้าง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ พร.8 ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่
CallNumberPO001
Authorบุษยรัตน์ บุญสร้าง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1973 และ ขก. 1974 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
CallNumberPO001
Authorเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เบญจรัตน์ รัชฎามาศ - - ผลงาน
Publishฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการปรับปรุงพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ขก. 204 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
CallNumberPO001
Authorเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เบญจรัตน์ รัชฎามาศ - - ผลงาน
Publishฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ด
CallNumberผลงาน
Authorปราณี นันทิทรรภ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปราณี นันทิทรรภ- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
CallNumberผลงาน
Author
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4
CallNumberผลงาน
Authorปรียานุช ธันวรักษ์กิจ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปรียานุช ธันวรักษ์กิจ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงเปี่ยมสุขประจวบคีรีขันธ์ เช่าที่ดินราชพัสดุโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ
CallNumberPO001
Authorปิยะวรรณ พัวพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปิยะวรรณ พัวพันธ์- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
CallNumberPO001
Authorปิยะวรรณ พัวพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ปิยะวรรณ พัวพันธ์- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorพนมวัลย์ วัชชพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน
Publish.
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleงานบริหารที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาค
CallNumberผลงาน
Authorพนมวัลย์ วัชชพันธ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินงานและการพัฒนาวิเคราะห์จัดทำระบบประมวลข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorพรชัย ควรประเสริฐ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวางระบบและวิเคราะห์ขั้นตอนจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ที่ราชพัสดุเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)โครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorพรชัย ควรประเสริฐ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
CallNumberผลงาน
Authorพัชรินทร์ พัดทอง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
CallNumberผลงาน
Authorพัชรินทร์ พัดทอง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนการใช้และพัฒนาที่ราชพัสดุกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังลำปาง
CallNumberผลงาน
Authorคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินงาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พัฒนาที่ราชพัสดุ
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการพัฒนาระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบทะเบียนสัญญาและชำระค่าเช่า (เพิ่มเติม) ผลงานของ นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง นักวิชการคอมพิวเตอร์ 6 ว.
CallNumberผลงาน
Authorพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. พิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ - - ผลงาน
Publishศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.162 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโครงการรัฐเอื้อราษฎ์และการนำสิทธิการเช่าไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
CallNumberPO001
Authorเพชรภูธร ภูกิจ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เพชรภูธร ภูกิจ- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประดยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
CallNumberผลงาน
Authorภาคินี มานักฆ้อง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
Publishบริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่กส.584 (เขื่อนลำปาว)
CallNumberPO001
Authorมนัส สุวรรณกาโล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. มนัส สุวรรณกาโล- -ผลงาน
Publishจัดประโยชน์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขก. 92 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
CallNumberPO001
Authorมะลิวัลย์ เลิศสกุล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. มะลิวัลย์ เลิศสกุล - - ผลงาน
Publishฝ่ายจัดประโยชน์ ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ขก.2004 ตำบลหนองโก อำเภอกระบวน จังหวัดขอนแก่น
CallNumberPO001
Authorมะลิวัลย์ เลิศสกุล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. มะลิวัลย์ เลิศสกุล - - ผลงาน
Publishฝ่ายจัดประโยชน์ ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการลดขั้นตอนโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุในระบบ GFMIS
CallNumberผลงาน
Authorมัณยาภา พุดเกลี้ยง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. มัณยาภา พุดเกลี้ยง- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าและการพัฒาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.625 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
CallNumberPO001
Authorยุพา ช่วยแก้ว
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ยุพา ช่วยแก้ว- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552(ฉบับคำอธิบาย) และคำสั่ง
CallNumber346.04
Authorสำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ระเบียบกระทรวงการคลัง
Publishสำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
YearOfPrint2552
Result 2 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
CallNumber346.043
Authorสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
Publishสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครับ กรมบัญชีกลาง
YearOfPrint2549
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมแปลงหมายเลขที่ ลป.1213ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อจัดกิจกรรมล่องแพ
CallNumberPO001
Authorรัตติยากร เทพพิมาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. รัตติยากร เทพพิมาน- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวคิดการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ
CallNumberPO001
Authorรัตติยากร เทพพิมาน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. รัตติยากร เทพพิมาน- -ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกำแพงเพชร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ราชพัสดุ - - กำแพงเพชร
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกำแพงเพชร
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ราชพัสดุ - - แม่ฮ่องสอน
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด(ธนารักษ์จังหวัด)ในเชิงปฎิบัติ
CallNumberผลงาน
Authorเรือง บาดาล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เรือง บาดาล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544)
CallNumberผลงาน
Authorลาวัลย์ นิติธรรม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวางแผนการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์ราชการ
CallNumberPO001
Authorลีนา เจริญศรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวนิดา กิจนุกูล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วนิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระค่าเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร
CallNumberผลงาน
Authorวนิดา โคนกระโทก
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วนิดา โคนกระโทก- -ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleความพึงพอใจของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการโครงแปลงสินทรัพย์เป็นทน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร
CallNumber
Authorกังวาน จึงธีรพานิช
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2543
Result 1 items.
Titleการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวินิดา กิจนุกูล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวินิดา กิจนุกูล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleสิทธิในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารราชพัสดุที่สิ้นสภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.84 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
CallNumberผลงาน
Authorเวไนย สุทิน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. เวไนย สุทิน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและติดตามผลงาน
CallNumberผลงาน
Authorศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
CallNumberผลงาน
Authorศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ่อหลา ล็อค 1-2-3 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
CallNumberผลงาน
Authorศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. ศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลมจำนวน 3 รายการ
CallNumberผลงาน
Authorสงวนศรี ปั้นรัตน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สงวนศรี ปั้นรัตน์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการดำเนินคดีทางศาล
CallNumberผลงาน
Authorสมชาย ชิโนดม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
CallNumberผลงาน
Authorสมชาย ชิโนดม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
CallNumberผลงาน
Authorสมพร สมานชาติ
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สมพร สมานชาติ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการขอเช่าที่ดินราชพัสดุรายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนบริเวณอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
CallNumberผลงาน
Authorสมยศ จรรยา
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สมยศ จรรยา- -ผลงาน
Publishที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleมาตรการบริหารการใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสันต์ กฤษณะโยธิน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 3 items.
Titleโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กิจกรรมการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสันต์ กฤษณะโยธิน
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ จังหวัดกาฬสินธุ์
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
Publishสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
YearOfPrint2545
Result 1 items.
Titleบรรยายสรุป ของ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการขอให้ที่ราชพัสดุที่มีผู้เช่าเดิมอาศัยอยู่
CallNumberผลงาน
Authorสุทิสา เหมือนมาตย์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุทิสา เหมือนมาตย์- -ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ กรณีผู้เช่าต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
CallNumberผลงาน
Authorสุนันทา สกุลสันติ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตำบลท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
CallNumberผลงาน
Authorสุนันทา สกุลสันติ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางการปรับปรุงกระบวนการงานการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเบ็ดเสร็จ
CallNumberผลงาน
Authorสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
Publishที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
CallNumberผลงาน
Authorสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
Publishที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง รายนาย อมรศักดิ์ กมลมาตยากูล (กับพวก) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.26 ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
CallNumberผลงาน
Authorสุรศักดิ์ พิชณุษากร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสุรินทร์ หามนตรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชน กรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
CallNumberผลงาน
Authorสุรินทร์ หามนตรี
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวคิดการให้บริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านอินเตอร์เน็ต
CallNumberผลงาน
Authorสุวเมธ ร่มสุข
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
CallNumberผลงาน
Authorสุวเมธ ร่มสุข
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการบริหารจัดการและพัฒนาที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorโสภณ รุ่งเรืองผล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorโสภณ รุ่งเรืองผล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorโสภณ รุ่งเรืองผล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleที่ราชพัสดุประเภทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ผลงานของ นายโสภณ รุ่งเรืองผล
CallNumberผลงาน
Authorโสภณ รุ่งเรืองผล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorอนันต์ เอี่ยมโอภาส
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อนันต์ เอี่ยมโอภาส - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการศึกษาวิเคาระห์เพื่อปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สนามบินในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorอนันท์ สุภาวิมล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อนันท์ สุภาวิมล- -ผลงาน
Publishจัดประโยชน์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการปรับปรุงคู่มือ ด้านการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
CallNumberผลงาน
Authorอนันท์ สุภาวิมล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อนันท์ สุภาวิมล- -ผลงาน
Publishจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleแนวทางการจ้ดหาที่ราชพัสดุเพ่อเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริ และดครงการต่าง ๆ ของรัฐ
CallNumberผลงาน
Authorอมรเทพ เสียมไหม
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อมรเทพ เสียมไหม - - ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพิจารณาแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง สต.35 จังหวัดสตูล รายบริษัท อาดังรีสอร์ จำกัด
CallNumberผลงาน
Authorอัครพล ศักดิ์นิมิต
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน
Publishบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคระห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ผลงานลำดับที่ 2 โดย นางอัมพา ภมรานนท์
CallNumberผลงาน
Authorอัมพา ภมรานนท์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
CallNumberผลงาน
Authorอาทร ยงกิตติธรากุล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหากรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
CallNumberผลงาน
Authorอาทร ยงกิตติธรากุล
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณี การจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ)
CallNumberผลงาน
Authorอารียา จันทร์ขาว
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
Publishจัดประโยชน์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการเร่งรัดและติดตามการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorอารียา จันทร์ขาว
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ยะลา
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการบ้านสวัสดิการสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการกองทัพบก และข้าราชการหรือลูกประจำของหน่วยงานอื่นในจังหวัดลพบุรี
CallNumberผลงาน
Authorอุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์- -ผลงาน
Publishธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเทคนิคการจัดเก็บความรู้สายงานด้านที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorอุไรวรรณ โชติกกำธร
Subject1. ที่ราชพัสดุ2. อุไรวรรณ โชติกกำธร - - ผลงาน
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2553
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorธนิต กฤษณะ
Subject1. ธนิต กฤษณะ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorธนิต กฤษณะ
Subject1. ธนิต กฤษณะ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถาบันการบินพลเรือน
CallNumberผลงาน
Authorธีระพงค์ สุขช่วย
Subject1. ธีระพงค์ สุขช่วย - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
CallNumberผลงาน
Authorธีระพงค์ สุขช่วย
Subject1. ธีระพงค์ สุขช่วย - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุกรณีศึกษาเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อ้างสิทธิในที่ดินราชพัสดุ
CallNumber333.3
Authorนิพนธ์ ดีจะมาลา
Subject1. นิพนธ์ ดีจะมาลา - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumber
Authorพจณี พรหมโรจน์
Subject1. พจณี พรหมโรจน์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2540
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ว่างตามโครงการ : รัฐเอื้อราษฎร์
CallNumberPO001
Authorมนตรี พลันสังเกตุ
Subject1. มนตรี พลันสังเกตุ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishธนารักษ์พื้นที่น่าน
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการขยายอายุสัญญาเช่าและนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุคูหาเลขที่ 349/9-10 ไปผูกพันเงินกู้กับธนาคารตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนรายนางสมพรรณ จึงวัฒนาสมสุข
CallNumberPO001
Authorมนตรี พลันสังเกตุ
Subject1. มนตรี พลันสังเกตุ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishธนารักษ์พื้นที่น่าน
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุกต์ของกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
CallNumberผลงาน
Authorรพีพัฒน์ ก่อตระกูล
Subject1. รพีพัฒน์ ก่อตระกูล - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกองแผนงาน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
CallNumber342.064
Authorพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
Subject1. ระบบคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. งานด้านที่ราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumber
Authorพรชัย ควรประเสริฐ
Subject1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. การใช้ที่ดิน - - เชียงใหม่,3. ที่ราชพัสดุ
Publishสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
YearOfPrint2546
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในการจัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุ
CallNumber333.3
Authorวัฒนา เชาวสกู
Subject1. วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorวัลลภา ศรีรัตน์
Subject1. วัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ดินราชพัสดุ แปลงเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
CallNumber
Authorพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
Subject1. วิทยานิพนธ์2. ที่ราชพัสดุ
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในระดับจังหวัด
CallNumberผลงาน
Authorศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
Subject1. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การใช้ที่ดิน - -จังหวัด
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสุดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
CallNumberผลงาน
Authorศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
Subject1. ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้ด้านที่ราชพัสดุ
CallNumber346.043
Authorศิรินุช อัชชเสวิน
Subject1. ศิรินุช อัชชเสวิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 2 items.
Titleการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
CallNumberผลงาน
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subject1. สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการบริหารงานที่ราชพัสดุกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberp0010
Authorสมชาย ชิโนดม
Subject1. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Result 2 items.
Titleการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสมพร สมานชาติ
Subject1. สมพร สมานชาติ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การบุกรุกที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกิจกรรมการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสันต์ กฤษณะโยธิน
Subject1. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleมาตรการบริหารใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorสันต์ กฤษณะโยธิน
Subject1. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleข้อมูลที่ราชพัสดุ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง
CallNumberผลงาน
Authorสำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง
Subject1. สำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง2. ที่ราชพัสดุ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2534
Result 1 items.
Titleการตลาดเชิงรุกที่ราชพัสดุ (Mangaement Lab) ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. โดย นายสุชาติ ชัยจิตร์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.
CallNumber333.3
Authorสุชาติ ชัยจิตร์
Subject1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู เอ็ม กับการพัฒนาประเทศ
CallNumberผลงาน
Authorสุชาติ ม่วงอ่ำ
Subject1. สุชาติ ม่วงอ่ำ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2541
Result 1 items.
Titleการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ)
CallNumberผลงาน
Authorสุทธิพร คงวุธ
Subject1. สุทธิพร คงวุธ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุและการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่พัสดุแปลงเขตพระราชกฤษฎีการกำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479
CallNumber346.043
Authorสุภาพร แพหมอ
Subject1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.34 และ นว.200 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
CallNumber346.043
Authorสุภาพร แพหมอ
Subject1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก.96 อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
CallNumberผลงาน
Authorสุรพล รุจิระชุณห์
Subject1. สุรพล รุจิระชุณห์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ ของ นายสุรินทร์ หามนตรี เรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครราชสีม
CallNumberผลงาน
Authorสุรินทร์ หามนตรี
Subject1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ ของ นายสุรินทร์ หามนตรี ลำดับที่ 1 เรื่องการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดนครราชสีมา
CallNumberผลงาน
Authorสุรินทร์ หามนตรี
Subject1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleโครงการจัดสร้างสถานที่บริการทางหลวงบนที่ราชพัสดุ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท จ.ลำปาง
CallNumber333.3
Authorอัจรีภรณ์ สุขทองสา
Subject1. อัจรีภรณ์ สุขทองสา - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleบทบาทผู้ตรวจราชการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ดินราชพัสดุโดยใช้หญ้าแฝก
CallNumberผลงาน
Authorอัมพา ภมรานนท์
Subject1. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการวิเคราะห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป.
CallNumberผลงาน
Authorอัมพา ภมรานนท์
Subject1. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
Result 1 items.
Titleการจัดทำกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
CallNumber333.3
Authorอุไรวรรณ โชติกกำธร
Subject1. อุไรวรรณ โชติกกำธร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
Publishกลุ่มพัฒนาระบบราชการ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
Result 1 items.