กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ที่ราชพัสดุ. พบจำนวนทั้งสิ้น 341 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎกระทรวง2. พระราชบัญญัติ - - ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กองนิติการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย
เลขเรียกอ 332.4
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. ที่ราชพัสดุ,3. เงินตราไทย,4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ชายพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัททางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางสังคมกับการสร้างความสมดุลในการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งวีระ แสงสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน2. ที่ดิน,3. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกP0001
ผู้แต่งธมชาติ จาดบรรเทิง
หัวเรื่อง1. การออกหนังสือราชการ - - ที่ดิน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.604 ต.ปางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเขมฤดี จันทร์คง
หัวเรื่อง1. เขมฤดี จันทร์คง - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ - - ฉะเชิงเทรา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมธนารักษ์ เพื่อรองรับการหารายได้เข้าจากที่ราชพัสดุตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งดำรงศักดิ์ บุญเกิด
หัวเรื่อง1. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งดำรงศักดิ์ บุญเกิด
หัวเรื่อง1. ดำรงศักดิ์ บุญเกิด - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. สถานีขนส่งหมอชิต
สำนักพิมพ์กองจัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งRE-CU-Td
หัวเรื่อง1. ไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333.33
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกp0003
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการต่าง ๆ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเข้าใจ เรื่อง ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งสัคค์ รัตนสาตร์
หัวเรื่อง1. ที่ดินรัฐ - - ไทย2. ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียกกศ.333.7
ผู้แต่งธำรงค์ ทองตัน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ดินราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ,5. ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ,6. ท่าเรือ - - ภูเก็ต,7. ที่ราชพัสดุ - - ภูเก็
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรุงไกร ภัทรโกมล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2540-2544) ของ นางสาวลาวัลย์ นิติธรรม ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเจ้าหหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุภาค 8 เขตตรวจราชการ 11 การสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธฺ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจการจัดการที่ราชพัสดุระหว่างกระทรวงการคลังกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
เลขเรียก
ผู้แต่งคุณากร วะระทรัพย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการปฏิบัติและแบบรายงานเกี่ยวกับสำรวจที่ราชพัสดุการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน การระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานความคิดริเริ่มเชิงสร้างสรรค์แบบบรูณาการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์ภาค 1
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์ภาค 1
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินกับความลึกของแปลงที่ดินจากถนน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตีรี และมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอคืนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภัทรา พร้อมลักษณ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและแก้ปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในเขตประกาศสงวนหวงห้ามของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 4
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์เขต 4
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 5 (เขต 2 และ เขต 7)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ (Management Lab)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 9
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราษฎรอำเภอท่าปลา ขอสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 2 และเขต 7 (17 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ กฎกระทรวง และระเบียบฯ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสภาพการจราจรโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการศูนย์ประชุมและการแสดงนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชีงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 7 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนที่การครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพนครและส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1277และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ ของ นายดำรงกูล พิชัยพลากร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2539
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 เขต 1 และเขต 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผล การประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2541
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์ภาค 6
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 14
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองคาย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการใช้และพัฒนาที่ราชพัสดุโรงงานกษาปณ์เก่า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา หัวข้อ การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 6 เขต 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 8 ครั้งที่ 2
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 8
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 1 และเขต 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำถามและวิธีการใช้งานระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบงานทะเบียนสัญญาชำระค่าเช่า FAQ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปความเป็นมาและการดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในเขตจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2527
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลที่ราชพัสดุและแผนงานโครงการบริหารที่ราชพัสดุตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีปฏิบัติและแบบรายงานเกี่ยวกับการสำรวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและการระวังแนวเขตที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการการเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมรัก ตั้งในคุณธรรม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราค่าเช่า และ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ 2544 - 2545
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 8 ครั้งที่ 2
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.579 สป.599 สป.601และสป.606 จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานของนายดำรงกูล พิชัยพลากร ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 รัสอร์ท แอนด์ สปอร์คลับ จังหวัดจันทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.102 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียก
ผู้แต่งนิมิตร เมินสูงเนิน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุสำหรับหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 5 ครั้งที่ 1
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขข้อกำหนดผังเมือง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารที่ราชพัสดุ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงาน เสนอขอประเมิน ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรพล รุจิระชุณห์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด รายงานผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่คลัสเตอร์ 18
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน 346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุและเงินตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 3 และ 4 ครั้งที่ 3
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 3
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สป.579 สป.599 สป.601และสป.606จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน : งานบริหารที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 3 และ 4 ครั้งที่ 3
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมระดมความคิดใน Management Lad
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์บริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดเงินประกันการเช่า สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บท สถานที่ราชการในที่ราชพัสดุ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโฉนดชุมชนกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครพนม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครพนม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเลย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุรุ่นที่ 3
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์ภาค 6
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์ภาค 6
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กฎหมายที่ดิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการจัดหารประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบงานทะเบียนสัญญาและชำระค่าเช่า Version 1.0
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังกรณีอาคารผู้เช่าที่ราชพัสดุเดิมถูกเพลิงไหม้ ผลงานของ นายกฤษฎา ปาณีนิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกฤษฎา ปาณีนิจ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กฤษฎา ปาณีนิจ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่แบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกัลญา หิตธิเดช
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญา หิตธิเดช- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เศรษฐกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณากรณีจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพ่ออยู่อาศัยราย นางจอมทอง สุวรรณตันทุลาแปลงหมายเลขทะเบียบที่ พช.477 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กัลญาณี วงศ์เวชวิวัฒน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบนที่ดินราชพัสดุบริเวณสหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยน แปลงหมายเลขที่นฐ.113
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกาญจนา หอมนาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กาญจนา หอมนาน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน วันที่ 18 - 19 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการที่ราชพัสดุด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ รุ่นที่ 1
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การจัดการที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาองค์ความด้านอวกาศ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปย่อสำหรับผู้บริหารการศึกษาความเหมาะสมที่ตั้งศูนย์ราชการ : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การจัดตั้งศูนย์ราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การใช้ที่ดิน - - ของรัฐ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และ สป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การบุกรุกที่ราชพัสดุ,3. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสุภวุฒิ รังษีภโนดร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การประชาสัมพันธ์ - - ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนในการดำเนินกิจการล่องแพในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งช่อทิพย์ เรืองเวทดี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การประเมินบุคคล,3. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับที่ราชพัสดุ : หลักสูตร {34}การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกำธร ทองเนตร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กำธร ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่า
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกิตติพร แก้วมณีชัย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กิตติพร แก้วมณีชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปี 2550
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกิตติพร แก้วมณีชัย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กิตติพร แก้วมณีชัย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ(เฉพาะค่าเช่าอาคาร)ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งใกล้รุ่ง อื้อสกุล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ใกล้รุ่ง อื้อสกุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดที่ให้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการ รัฐเอื้อราษฎ์ จำนวน 8 แปลง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งคทา ดุลประศาสน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. คทา ดุลประศาสน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ{34}ธนารมย์ เพลส{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งRE-CU-Td
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โครงการธนารมย์ เพลส
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กส.584 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจงรัก บุญทันเสน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. จงรัก บุญทันเสน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่แพร่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ปจ.749 (ทางรถไฟสายเขาปูน - เขาขาด) ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจรรยา หนูเซ่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. จรรยา หนูเซ่ง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (ที่ว่าง) แบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ รัฐเอื้ออาทร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจรรยา หนูเซ่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. จรรยา หนูเซ่ง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งจีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. จีราภา อุ้มมนุษย์ชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อตกลงกรณีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) เกี่ยวกับที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ดินราชพัสดุ ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการฯ พุทธศักราช 2467
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา , ภูเก็ต , ระนอง ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน,3. ที่ราชพัสดุ - - นครศรีธรรมราช
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรูปแบบใหม่ในการจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสร้างสถานที่ทำงานของหน่วยราชกร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชฎาทิพ ทองเนตร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชฎา ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชฎาทิพ ทองเนตร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชฎาทิพ ทองเนตร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นฐ. 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ฯ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งช่อทิพย์ เรืองเวทดี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ บริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นบ. 374 , 380 , 384 และ 391 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งช่อทิพย์ เรืองเวทดี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ช่อทิพย์ เรืองเวทดี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชัยชนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชัยนะ อักษรพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชัยนะ อักษรพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธื์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอาคารราชพัสดุเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิทซอย 7 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งชุติมา ศรีปราชญ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชุติมา ศรีปราชญ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า : ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเชษฐา กาณจนไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เชษฐา กาญจนไพบูลย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้สถาบันการเงินเช่าที่ราชพัสดุภายในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งไชยยันต์ มะกะ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ไชยยันต์ มะกะ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชื่อระบบ : ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบของระบบ : คู่มือการใช้งาน (User Document Manual Version 1.0 )
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งซัมมิท คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ซัมมิท คอมพิวเตอร์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่จังหวัดลพบุรี โดย นายณรงค์ ราบเรียบ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ที่จังหวัดลพบุรี
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งณรงค์ ราบเรียบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ ราบเรียบ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรคในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการเรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขระเบียบการปฎิบัติงานอันเป็นอุปสรรค์ในการสำรวจนำส่งที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุใช้ราชการ เรือนจำกลางคอลงไผ่ กรมราชทัณฑ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณรงค์ วัชรปราการ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณรงค์ วัชรปราการ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดระเบียบการเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตรงกับสภาพการใช้ประโยชน์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งณัฏฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ณัฎฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.579สป.599สป.601.สป.606 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการกรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.1277 และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่สป.1277และสป.669 จังหวัดสมุทรปราการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งดำรงกูล พิชัยพลากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ดำรงกูล พิชัยพลากร- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพที่ดินในเชิงวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ของส่วนราชการต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ดินกำแพงเมือง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตผังเมืองรวม : ศีกษากรณีที่ดินแปลง กส.646 (สนามบินหลุบ) จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียก
ผู้แต่งกรรณิการ์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ดินของรัฐ - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดเกรดที่ดินรองรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ในอนาคต กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เลขเรียกกศ.333.715
ผู้แต่งอมรรัตน์ ก่ำพลบ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร
เลขเรียกกศ.333.5
ผู้แต่งจุฑารัตน์ จันทรสร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดกระบี่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกระบี่
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กระบี่
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม :กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณคันคลองระบายน้ำดี 7
เลขเรียกกศ.333.77137
ผู้แต่งสนธยา ขำดวง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. ที่ดินราชพัสดุ,5. ที่ราชพัสดุ - - สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานหมายเลข 2 เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.103 จังหวัดขอนแก่น ผลงานของ นายวิสิฐ กิตติพยุง ผู้ขอประเมิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานธนารักษ์)(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวิสิฐ กิตติพยุง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ขอนแก่น
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เขต 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 5
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 5 (9 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 5
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ เขต 8 (7 จังหวัด)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 8
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เข,3.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปสำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ฉะเชิงเทรา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชัยนาท
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยนาท
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเทียนคุมผลการปฎิบัติงานแผนการสำรวจที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร , สุราษฎร์ธานี ผ.ช.ช. ฉันทนา ศรีเจริญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฉันทนา ศรีเจริญ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ชุมพร,3. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี,4. ฉันทนา ศรีเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชุมพร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เชียงราย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ตาก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นครสวรรค์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นตรศรีธรรมราช
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - นนทบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - บุรีรัมย์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ปทุมธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดปทุมธานี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุททธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พระนครศรีอยุธยา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พะเยา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พังงา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปรายงานสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพังงา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พังงา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิจิตร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามนโยบายของกระทรวงการคลังและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิจิตร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิษณุโลก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - พิษณุโลก
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบูรณ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - มุกดาหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ระนอง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดระนอง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการต่อผู้บุกรุกในพื้นที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดราชบุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ราชบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดราชบุรี
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลพบุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ลพบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลพบุรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - ศรีสะเกษ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสระบุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สระบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสระบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สิงห์บุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุโขทัย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ (Management Lab)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลที่ราชพัสดุและงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ในส่วนของงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - หนองบัวลำภู
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การจัดการที่ราชพัสดุจังหวัดหนองบัวลำภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - หนองบัวลำภู
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อ่างทอง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอ่างทอง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุดรธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุดรธานี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - อุทัยธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุทัยธานี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในจังหวัดนครนายก
เลขเรียกว 346.043
ผู้แต่งเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- การบริหาร,3. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,4. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกกศ.333.9115
ผู้แต่งวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. การจัดการน้ำ,4. น้ำท่วม
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงประกาศเขตหวงห้ามที่ดินไว้ใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2484 นย.188 อำเภอบ้านนา และอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เลขเรียกกศ.333.7137
ผู้แต่งรุ่งรัศมี เมษินทรีย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. ที่ราชพัสดุ - - จังหวัดนครนายก,4. ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลความสำเร็จและการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา:ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เลขเรียกกศ.333.7137
ผู้แต่งราเชนทร์ อุดมศิริ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา,3. ที่ราชพัสดุ - - เพชรบุรี
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนพร พรหมพันธุ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ธนพร พรหมพันธุ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าค้าง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พล.1042 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนลินรัตน์ ทองเขื่อนขันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นลินรัตน์ ทองเชื่อนขันธ์
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารนโยบายจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนัท หิรัญรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นัท หิรัญรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่รับมอบจากกองทัพบก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนารีรัตน์ เกตุแก้ว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นารีรัตน์ เกตุแก้ว - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์จังหวัดลพบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ.265 ดำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนารีรัตน์ เกตุแก้ว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นารีรัตน์ เกตุแก้ว - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์จังหวัดลพบุรี กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการรายจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ การจัดทำคำขอตั้งเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2549 - 2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิธิวดี ชาพรหมมา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตเงินค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนิธิวดี ชาพรหมมา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นิธิวดี ชาพรหมมา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาการบริหารจัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตให้แก่ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี (21 ตุลาคม 2550 - 20 ตุลาคม 2556)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิเวศน์ วัฒโน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นิเวศน์ วัฒโน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในการจัดให้เช่า บริหารจัดการท่าเรือ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งนิเวศน์ วัฒโน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. นิเวศน์ วัฒโน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการถือครองที่ราชพัสดุจากหน่วยงานภาครัฐ (Capital Charge)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งบุษยรัตน์ บุญสร้าง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พร.8 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งบุษยรัตน์ บุญสร้าง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ พร.8 ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งบุษยรัตน์ บุญสร้าง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. บุษยรัตน์ บุญสร้าง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ขก. 204 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เบญจรัตน์ รัชฎามาศ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1973 และ ขก. 1974 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เบญจรัตน์ รัชฎามาศ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปราณี นันทิทรรภ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปราณี นันทิทรรภ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปรีดี บุญยัง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งปรียานุช ธันวรักษ์กิจ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปรียานุช ธันวรักษ์กิจ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่งคงเปี่ยมสุขประจวบคีรีขันธ์ เช่าที่ดินราชพัสดุโครงการบ้านมั่งคงในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปิยะวรรณ พัวพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปิยะวรรณ พัวพันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งปิยะวรรณ พัวพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ปิยะวรรณ พัวพันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานบริหารที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพนมวัลย์ วัชชพันธ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พนมวัลย์ วัชชพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินงานและการพัฒนาวิเคราะห์จัดทำระบบประมวลข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางระบบและวิเคราะห์ขั้นตอนจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ที่ราชพัสดุเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)โครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พรชัย ควรประเสริฐ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการใช้และพัฒนาที่ราชพัสดุกลุ่มภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังลำปาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินงาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พัฒนาที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบทะเบียนสัญญาและชำระค่าเช่า (เพิ่มเติม) ผลงานของ นางสาวพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง นักวิชการคอมพิวเตอร์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พิมพ์สราญ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.162 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโครงการรัฐเอื้อราษฎ์และการนำสิทธิการเช่าไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งเพชรภูธร ภูกิจ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เพชรภูธร ภูกิจ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประดยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งภาคินี มานักฆ้อง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ภาคินี มานักฆ้อง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารงานกลาง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่กส.584 (เขื่อนลำปาว)
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนัส สุวรรณกาโล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. มนัส สุวรรณกาโล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขก. 92 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมะลิวัลย์ เลิศสกุล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. มะลิวัลย์ เลิศสกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ขก.2004 ตำบลหนองโก อำเภอกระบวน จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมะลิวัลย์ เลิศสกุล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. มะลิวัลย์ เลิศสกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายจัดประโยชน์ ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนโอนขายบิลเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งมัณยาภา พุดเกลี้ยง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. มัณยาภา พุดเกลี้ยง- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าและการพัฒาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.625 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งยุพา ช่วยแก้ว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ยุพา ช่วยแก้ว- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552(ฉบับคำอธิบาย) และคำสั่ง
เลขเรียก346.04
ผู้แต่งสำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ระเบียบกระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครับ กรมบัญชีกลาง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมแปลงหมายเลขที่ ลป.1213ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อจัดกิจกรรมล่องแพ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งรัตติยากร เทพพิมาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. รัตติยากร เทพพิมาน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งรัตติยากร เทพพิมาน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. รัตติยากร เทพพิมาน- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกำแพงเพชร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ราชพัสดุ - - กำแพงเพชร
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ราชพัสดุ - - แม่ฮ่องสอน
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด(ธนารักษ์จังหวัด)ในเชิงปฎิบัติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเรือง บาดาล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เรือง บาดาล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2540 - 2544)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งลาวัลย์ นิติธรรม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ลาวัลย์ นิติธรรม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์ราชการ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งลีนา เจริญศรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ลีนา เจริญศรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวนิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วนิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ค้างชำระค่าเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวนิดา โคนกระโทก
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วนิดา โคนกระโทก- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีต่อการให้บริการโครงแปลงสินทรัพย์เป็นทน ประเภทสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ : กรณีศึกษา จังหวัดยโสธร
เลขเรียก
ผู้แต่งกังวาน จึงธีรพานิช
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิในการก่อสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารราชพัสดุที่สิ้นสภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ขก.84 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเวไนย สุทิน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. เวไนย สุทิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณบ่อหลา ล็อค 1-2-3 ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกวดราคาซื้อเหล็กเพลากลมจำนวน 3 รายการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสงวนศรี ปั้นรัตน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สงวนศรี ปั้นรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการดำเนินคดีทางศาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมพร สมานชาติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมพร สมานชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขอเช่าที่ดินราชพัสดุรายสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนบริเวณอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมยศ จรรยา
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สมยศ จรรยา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการบริหารการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสันต์ กฤษณะโยธิน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กิจกรรมการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสันต์ กฤษณะโยธิน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรยายสรุป ของ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สำนักงานราชพัสดุจังหวัดเชียงราย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการขอให้ที่ราชพัสดุที่มีผู้เช่าเดิมอาศัยอยู่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุทิสา เหมือนมาตย์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุทิสา เหมือนมาตย์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ กรณีผู้เช่าต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตำบลท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุนันทา สกุลสันติ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุนันทา สกุลสันต์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปรับปรุงกระบวนการงานการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเบ็ดเสร็จ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0002 เพื่อเป็นที่ตี้งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรทิน กรีดำรงค์ศักดิ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง รายนาย อมรศักดิ์ กมลมาตยากูล (กับพวก) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นธ.26 ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชน กรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดการให้บริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านอินเตอร์เน็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุวเมธ ร่มสุข
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. สุวเมธ ร่มสุข - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการบริหารจัดการและพัฒนาที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุประเภทที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ผลงานของ นายโสภณ รุ่งเรืองผล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ รุ่งเรืองผล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โสภณ รุ่งเรืองผล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาค้างชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอนันต์ เอี่ยมโอภาส
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อนันต์ เอี่ยมโอภาส - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิเคาระห์เพื่อปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สนามบินในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอนันท์ สุภาวิมล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อนันท์ สุภาวิมล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคู่มือ ด้านการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้สามารถสืบค้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอนันท์ สุภาวิมล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อนันท์ สุภาวิมล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดประโยชน์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจ้ดหาที่ราชพัสดุเพ่อเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม โครงการพระราชดำริ และดครงการต่าง ๆ ของรัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอมรเทพ เสียมไหม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อมรเทพ เสียมไหม - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง สต.35 จังหวัดสตูล รายบริษัท อาดังรีสอร์ จำกัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัครพล ศักดิ์นิมิต
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อัครพล ศักดิ์นิมิต- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคระห์นโยบายการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุที่ดินราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตีเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ผลงานลำดับที่ 2 โดย นางอัมพา ภมรานนท์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอัมพา ภมรานนท์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อัมพา ภมรานนท์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาทร ยงกิตติธรากุล
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อาทร ยงกิตติธรากุล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ (กรณี การจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารียา จันทร์ขาว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
สำนักพิมพ์จัดประโยชน์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเร่งรัดและติดตามการจัดให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอารียา จันทร์ขาว
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อารียา จันทร์ขาว- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการบ้านสวัสดิการสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการกองทัพบก และข้าราชการหรือลูกประจำของหน่วยงานอื่นในจังหวัดลพบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อุดมศักดิ์ ปัญญาโรจน์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดเก็บความรู้สายงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอุไรวรรณ โชติกกำธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. อุไรวรรณ โชติกกำธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนิต กฤษณะ
หัวเรื่อง1. ธนิต กฤษณะ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธนิต กฤษณะ
หัวเรื่อง1. ธนิต กฤษณะ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถาบันการบินพลเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธีระพงค์ สุขช่วย
หัวเรื่อง1. ธีระพงค์ สุขช่วย - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธีระพงค์ สุขช่วย
หัวเรื่อง1. ธีระพงค์ สุขช่วย - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุกรณีศึกษาเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อ้างสิทธิในที่ดินราชพัสดุ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งนิพนธ์ ดีจะมาลา
หัวเรื่อง1. นิพนธ์ ดีจะมาลา - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งพจณี พรหมโรจน์
หัวเรื่อง1. พจณี พรหมโรจน์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ว่างตามโครงการ : รัฐเอื้อราษฎร์
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่อง1. มนตรี พลันสังเกตุ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขยายอายุสัญญาเช่าและนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุคูหาเลขที่ 349/9-10 ไปผูกพันเงินกู้กับธนาคารตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนรายนางสมพรรณ จึงวัฒนาสมสุข
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่อง1. มนตรี พลันสังเกตุ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พื้นที่น่าน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุกต์ของกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งรพีพัฒน์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1. รพีพัฒน์ ก่อตระกูล - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องกำหนดคุณลักษณะะเฉพาะ เพื่อการ Online ระหว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
เลขเรียก342.064
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. ระบบคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. งานด้านที่ราชพัสดุ,4. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการแก้ไขปัญหาบุกรุกครอบครองที่ดินรัฐ (ที่ราชพัสดุ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งพรชัย ควรประเสริฐ
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. การใช้ที่ดิน - - เชียงใหม่,3. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุในการจัดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งวัฒนา เชาวสกู
หัวเรื่อง1. วัฒนา เชาวสกู - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกโต้แย้งสิทธิในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัลลภา ศรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วัลลภา ศรีรัตน์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐศึกษากรณีที่ดินราชพัสดุ แปลงเรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก
ผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
หัวเรื่อง1. วิทยานิพนธ์2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในระดับจังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การใช้ที่ดิน - -จังหวัด
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาที่ราชพัสุดุบริเวณเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยและการติดตามผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
หัวเรื่อง1. ศรีรัตน์ - - โพธิ์ประยูร - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้ด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งศิรินุช อัชชเสวิน
หัวเรื่อง1. ศิรินุช อัชชเสวิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกp0010
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่อง1. สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจราชการกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมพร สมานชาติ
หัวเรื่อง1. สมพร สมานชาติ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ,3. การบุกรุกที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกิจกรรมการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสันต์ กฤษณะโยธิน
หัวเรื่อง1. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการบริหารใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสันต์ กฤษณะโยธิน
หัวเรื่อง1. สันต์ กฤษณะโยธิน - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ราชพัสดุ สำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง
หัวเรื่อง1. สำนักงานราชพัสดุจังหวัดระยอง2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดเชิงรุกที่ราชพัสดุ (Mangaement Lab) ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว. โดย นายสุชาติ ชัยจิตร์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งสุชาติ ชัยจิตร์
หัวเรื่อง1. สุชาติ ชัยจิตร์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู เอ็ม กับการพัฒนาประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุชาติ ม่วงอ่ำ
หัวเรื่อง1. สุชาติ ม่วงอ่ำ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุทธิพร คงวุธ
หัวเรื่อง1. สุทธิพร คงวุธ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.34 และ นว.200 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสุภาพร แพหมอ
หัวเรื่อง1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุและการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่พัสดุแปลงเขตพระราชกฤษฎีการกำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสุภาพร แพหมอ
หัวเรื่อง1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ขก.96 อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรพล รุจิระชุณห์
หัวเรื่อง1. สุรพล รุจิระชุณห์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนาที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ ของ นายสุรินทร์ หามนตรี ลำดับที่ 1 เรื่องการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลงานผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลการใช้ที่ราชพัสดุ ของ นายสุรินทร์ หามนตรี เรื่องการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแก้ไขปัญหามวลชนกรณีเรียกร้องสิทธิในที่ราชพัสดุ จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครราชสีม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรินทร์ หามนตรี
หัวเรื่อง1. สุรินทร์ หามนตรี - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างสถานที่บริการทางหลวงบนที่ราชพัสดุ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท จ.ลำปาง
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งอัจรีภรณ์ สุขทองสา
หัวเรื่อง</