กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธรรมรัฐ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเชิดพงษ์ สิริวิชช์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. บรรษัทภิบาล,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. การบริหารรัฐกิจ,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม