กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธุรกิจขนาดย่อม. พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน
เลขเรียก658.11
ผู้แต่งพรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์วีเลิร์น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
เลขเรียก338.64
ผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุรกิจร้านกาแฟสด
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2546 และแนวโน้ม ปี 2547
เลขเรียก338.64
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์เรดเฟิร์น ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ปละประชาชน (ศปง.)
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม,3. กาจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธุรกิจร้านเบเกอรี่
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดกลาง2. ธุรกิจขนาดย่อม,3. ขนมปัง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยด้วยไอเดีย
เลขเรียก658.02
ผู้แต่งไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจขนาดกลาง
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศปง.)
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม2. ธุรกิจขนาดกลาง,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศปง.)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร
เลขเรียก338.642
ผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. ธุรกิจขนาดกลาง,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม