กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักกฎหมาย. พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
เลขเรียก340.11
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยาย ภาคสองสมัยที่ 56 ปีการศึกษา 2546 เล่ม 12
เลขเรียก340
ผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
หัวเรื่อง1. นักกฎหมาย2. กฎหมาย
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานกับนักกฎหมายศึกษากรณีนิติกรในส่วนราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจตุรงค์ ปัญญาดิลก
หัวเรื่อง1. นักกฎหมาย2. การบริหารงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์
เลขเรียก340.092
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. นักกฎหมาย2. จรรยาบรรณทางกฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์
เลขเรียก923.459
ผู้แต่งสัญญา ธรรมศักดิ์
หัวเรื่อง1. นักกฎหมาย2. นักศึกษากฎหมายดีเด่น,3. รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน2. นักกฎหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม