กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นักบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การเงิน2. การเงิน - - การจัดการ,3. การตลาด,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัดไม่ปล่อย
เลขเรียก658
ผู้แต่งบอสสิดี้. แลร์รี่.
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ผู้ประกอบการ,3. นักธุรกิจ,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. นักบริหาร,3. กรจัดการตลาด
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การบริหารความเสี่ยง2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้นำ : The Powell principles
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งHarari, Oren
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ2. ผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. จริยธรรม2. นักบริหาร,3. การทำดี
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวใจนักบริหาร
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หัวเรื่อง1. ธรรมะ2. การจัดการ - - แง่ศาสนา,3. คุณธรรม - - นักบริหาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักบริหารพัสดุ รุ่น 26
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ เล่ม 1 วิสัยทัศน์กับนักบริหารการจูงใจคนเพื่อสัมฤทธิ์ผลของงาน : Idea can do
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งบูรชัย ศิริมหาสาคร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCEO มองซีอีโอโลก
เลขเรียก658
ผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์อัลลายด์ พริ้นเตอร์ส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะผู้บริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์G.P.Cyberprint
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความดี ความงาม ความสามารถ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งประสาร มฤคพิทักษ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. นักธุรกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
เลขเรียก303.34
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
หัวเรื่อง1. ผู้นำ - - พฤติกรรม2. ภาวะผู้นำ,3. นักบริหาร
สำนักพิมพ์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำที่ทรงพลัง
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งโบยาทซิส, ริชาร์ด.
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัจฉริยะแห่งผู้นำ : The Ghosn Factor
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งRivas - Micoud, Miguel
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิกฤตสร้างผู้นำ : Leadership when the heat's on
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งคอกซ์, เดนนี่
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำ2. นักบริหาร,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ 2542
เลขเรียก378.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. นักบริหาร
สำนักพิมพ์สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมองโลก 360 องศา : The 360 degree leader
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
จิรายุทธ ประเจิดหล้า
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้นำ2. ผู้นำ,3. ประมุขศิลป์,4. นักบริหาร
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม